1. Algemeen

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, er kan alleen schriftelijk van afgeweken worden. De aanvaarding van de offerte door de klant, of de betaling van de factuur, impliceert dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt. Stanitair BV levert en plaatst enkel producten en materialen van kwalitatieve groothandelaars of producenten, deze worden ook uitsluitend via Stanitair BV besteld.

2. Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gemaakt zonder verbintenis. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op actuele prijzen en onderworpen aan heffingen, belastingen, lonen, sociale lasten en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding. Wij behouden ons echter het recht om de prijzen te verhogen indien één of meerdere van voorgaande elementen verhogen. Stanitair BV heeft het recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan de producten, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten, economische voorwaarden of wegens niet-beschikbaarheid op de markt. Uiteraard spannen wij ons in om bij een dergelijk geval een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief in de plaats te stellen.
Extra werken en supplementen worden uiteraard afzonderlijk aangerekend.

3. Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de offerte, tenzij anders bepaald, is slechts geldig voor een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offerte indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan de offerte zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

4. Betaling en algemene factuurvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, wordt de prijs als volgt gefactureerd:
30% van het totaalbedrag bij aanvaarding van de opdracht
60% van het totaalbedrag tijdens de uitvoering van de werken, volgens vordering van de werken
10% van het totaalbedrag bij oplevering

Facturatievoorwaarden kunnen, in schriftelijke overeenkomst, aangepast worden aan de realiteit van de werken. De betaling gebeurt binnen 8 dagen na factuurdatum op het rekeningnummer overeenkomstig de factuur. Ingeval wijziging in de toestand van de klant behouden wij het recht van waarborgen of zekerheden te eisen, of de overeenkomst te beëindigen.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde koopwaar blijft de eigendom van Stanitair BV tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s, zoals diefstal, schade en andere zijn echter ten laste van de klant vanaf de levering. De eigenaar van het gebouw is verplicht een lokaal voor de opslag van de goederen en materialen ter beschikking te stellen en te zorgen voor de afsluiting van dit lokaal.

6. Annulering of verbreking van de overeenkomst

Elke annulering van de bestelling door de klant moet schriftelijk gebeuren. De annulering is slechts geldig mits mijn schriftelijke aanvaarding. In dergelijk geval is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% van het totaalbedrag verschuldigd.
Als de klant een verplichting zoals opgenomen in de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk nakomt, heeft Stanitair BV het recht alle tussen de klant en Stanitair BV gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de klant aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de klant. In voorkomend geval is de klant van rechtswege, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd op de openstaande bedragen van 1% per maand vanaf de factuurdatum, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de openstaande bedragen verschuldigd, met een minimum van 250,00 EUR per factuur. In geval van vereffening, faillissement, staking van betaling of onder toepassing van de wetgeving op de continuïteit van de ondernemingen van de klant is Stanitair BV gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen, alsook de overeenkomst te schorsen en/of te beëindigen tot de betaling van alle uitstaande bedragen of vergoedingen. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, d.i. vooraleer Stanitair BV alle bestelde werken heeft kunnen uitvoeren, heeft de klant in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte. De werken die reeds door Stanitair BV werden aangevat zullen integraal vergoed worden. De klant is ingeval van de eenzijdige vroegtijdige verbreking tevens gehouden tot vergoeding van de gederfde winsten van Stanitair BV, met een minimum van een forfaitaire vergoeding van 15% van de aannemingsprijs.
Stanitair BV behoudt zich het recht voor om het volledige herstel van de schade te eisen zo deze hoger is.

7. Klachten

Klachten in verband met de geleverde goederen of uitgevoerde werken kunnen enkel aanvaard worden wanneer zij schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering of uitvoering.

8. Laattijdige betaling van de eisbaarheid van de betaling.

Wanneer de klant niet akkoord is met de factuur dient deze de factuur onmiddellijk te protesteren bij ontvangst.
Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Bij gebrek aan betaling binnen de 8 dagen na factuurdatum wordt een eerste herinnering verstuurd, u krijgt hierna 14 dagen de tijd om de schuld te vereffenen.

Hierna worden de verschuldigde sommen verhoogd met een forfaitaire vergoeding van minimaal €125.
Deze forfaitaire verhoging wordt als volgt berekend op het factuurbedrag:
– 15% van €0 tot €6.250
– 10% van €6.250 tot €50.000
– 5% boven de €50.000
Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per maand vanaf de datum van de eisbaarheid van de betaling.

9. Waarborg

De waarborg op de geplaatste apparaten is deze die door de constructeurs wordt toegestaan voor de door hen verleende duur. Deze waarborg is steeds beperkt tot fouten in de constructie of in het materiaal waarvoor de fabrikanten voorzien in de vervanging van elk in gebreke bevonden stuk, met uitsluiting van werkloon. Deze waarborgen nemen een aanvang van het door de fabrikanten vastgestelde ogenblik en ten laatste bij het einde van de werken of in geval van vervroegde indienststelling van een gedeelte van de installatie vanaf het ogenblik van de indienststelling wat dat gedeelte betreft. Stanitair BV is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken behoudens wat betreft consumenten. Dit zijn natuurlijke of rechtspersonen die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerven of gebruiken.

10. Taksen

Btw en gebeurlijke andere fiscale lasten zijn steeds ten laste van de koper.

11. Bevoegdheid

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd en in voorkomend geval door het vredegerecht van het kanton te Dendermonde.